Projekt ozadje

Istra kot specifična regija predstavlja kompleksno in raznoliko kulturno tradicijo. Polotok, ki deloma pripada Hrvaški, deloma Sloveniji in Italiji, predstavlja območje stika in prepletanja treh pomembnih evropskih kulturnih krogov – slovanskega, romanskega in germanskega. Vsi kulturni krogi so pustili svoj pečat v kulturi, zgodovini in mentaliteti prebivalstva. Bližina evropskih središč ter prisotnost posameznih kultur v preteklosti so prav tako na območju istrskega polotoka pustile svoj pečat. Tako so se posamezni kulturni elementi mešali z avtohtonimi elementi in se skupaj integrirali v avtentični istrski kulturni značaj.
Istra predstavlja območje sobivanja različnih narodnosti in etničnh skupin, katere prostor in prebivalci kljub temu tudi danes ohranjajo skupne kulturno-zgodovinske poteze in elemente, ki lahko delujejo kot osnova za čezmejno sodelovanje in vir razvoja, v našem primeru na področju kulturnega turizma.

Labin, stari grad
Grožnjan

Turizem je v drugi polovici prejšnjega stoletja postal pomembna gospodarska panoga v Istri, temelji pa zlasti na morskem kopališkem turizmu (koncept 3S (sea/sun/sand – morje/sonce/pesek (plaža)). To je privedlo do koncentracije turistične ponudbe in z njo povezanih možnosti za zaposlitev in gospodarski razvoj na ožji priobalni pas in na poletne mesece, kar je med drugim pripomoglo k izseljevanju iz notranjosti v obalna mesta in mesteca, k nenaseljenosti podeželja, opuščanju kmetijstva in zapostavljanju kulturne dediščine in potencialnih turističnih destinacij v notranjosti polotoka ter posledično k razkrajanju tradicionalne kulturne krajine in celostne podobe regije. Prehitra industrializacija in urbanizacija je v zadnjih letih privedla do ponovnega naseljevanja na ruralna območja, kar je hkrati spodbuda za razvoj ruralnega in kulturnega turizma. Danes predstavlja turizem orodje za spodbujanje trajnostnega razvoja na podeželju v manj razvitih območjih, oziroma zlasti z razširitvijo turistične ponudbe čez vse leto in na celoten prostor Istre ter dvigom njene kakovosti z valorizacijo kulturnih in človeških virov.
Kot območje izvajanja skupnega projekta Istra ponuja možnosti za razvoj kulturnega turizma kot tudi možnost varovanja kulturnih virov, ki so v večini primerov še nezaščiteni in slabo ohranjeni.

Območje, ki je vključeno v projekt, ponuja možnost razvoja čezmejnih turističnih con in turističnih poti kot implementacijo rezultatov znanstvenega vrednotenja bogate skupne kulturne dediščine. Multikulturnost Istre in njen obmejni položaj omogočata čezmejno sodelovanje, saj gre za skupno kulturno dediščino, ki se lahko razvije v enoten kulturno-turistični prostor. Cilj projekta Srce Istre je znanstvena evalvacija kulturne dediščine in turistična promocija z ustvarjanjem novih itinerarijev s kulturno vsebino, kar bo vzpostavilo tudi dobre prakse za trajnostni razvoj čezmejnega območja.
Projekt si prizadeva za sodelovanje med kulturnimi, turističnimi, upravnimi, znanstvenimi in izobraževalnimi ustanovami v regiji, kar bo še dodatno okrepilo in izboljšalo kvaliteto projektnih rezultatov. Projektni rezultati bodo dostopni ciljnim skupinam preko promocije in distribucije.

Projektne aktivnosti se so razdeljene v štiri delovne sklope:

vodenje in upravljanje projekta,
poti kulturne dediščine v mestih in na podeželju Istre,
poti urbanistične in arheološke dediščine,
objava, promocija in preverjanje projektnih rezultatov.

Page updated: 30. 06. 2008.