Rezultati

Projekt “Srce Istre: Dediščina in umetnost. Razvoj čezmejnih turističnih itinerarijev v urbanih in ruralnih območjih” je sofinanciran s strani Evropske Unije, Programa Pobude Skupnosti INTERREG IIIA, Sosedski program Slovenija-Madžarska-Hrvaška 2004-2006. INTERREG je največja pobuda Evrpske unije, ki je financirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Cilj pobude je večja ekonomska in socialna kohezija s promoviranjem čezmejnega, transnacionalnega in medregionalnega sodelovanja, ki bo omogočil uravnotežen razvoj celotnega območja Skupnosti (Europska Unija za čezmejna področja).


Projekt Srce Istre je nastal pred več kot tremi leti na podlagi ideje odkrivanja še nepoznanih elementov kulturne dediščine Istre na nevsakdanji način. Način, ki je bil izbran v projektu, predstavlja čezmejno sodelovanje institucij, znanstvenikov ter kulturnih in turističnih delavcev, ki zagotavlja sočasno ohranjanje in oživljanje kulturne dediščine ter veča njeno prepoznavnost.

Projekt se je realiziral preko štirih integriranih komponent projekta: vodenje in upravljanje projekta, poti kulturne dediščina v urbanih in ruralnih območjih Istre, poti urbanistične in arheološke dediščine Istre ter diseminacija, promocija in preverjanje projektnih rezultatov.

Ciljne skupine projekta so: lokalno prebivalstvo, turisti, kulturni delavci, znanstvene, izobraževalne in turistične institucije ter turistični delavci.
Največja vrednost in hkrati iziv izazov projekta je sodelovanje partnerskih institucij, strokovnjakov ter turističnih in kulturnih ustanov, ki so vključene v projekt. Preko njihovega sodelovanja so bili ustvarjeni čezmejni slovensko hrvaški itinerariji, ki so izdani v publikacijah projekta. Itinerarije sestavljajo do sedaj še nezadostno promovirane a zelo pomembne destinacije kulturnega turizma, ki predstavlja rastoči segment turističnega trga.

To so po vrsti:
Pot gradov in kulturne krajine, ki obravnava istrske gradove in utrjena naselja, Pot sakralne umetnosti, ki obravnava istrske cerkve s freskami, Razvoj Istrskih mest iz perspektive prostorskega planiranja, ki obravnava Pot izročila in dediščine istrskih mest s posebnim poudarkom na beneški stavbni dediščini, Arheološki parki Istre, ki obravnava izdelavo itinerarijev po arheoloških parkih in poteh antičnih bogov, ki odražajo zgodbo o verskih kultih prebivalcev antične Istre.

Publikacije, ki obravnavajo navedene itinerarije so sestavljeni iz štirih brošur v štirih jezikih: hrvaški, italijanski, angleški in slovenski jezik, kjer so podrobno predstavljeni štirje itinerariji: Istrske freske, Istrski gradovi, Pot bogov - Istrski arheološki parki in Istrska stavbna dediščina beneškega obdobja. Brošure predstavljajo povzetek znanstvenih in turističnih raziskav ter sinergijskih učinkov sodelovanja strokovnjakov iz obeh strani meje. Vsako tematsko brošuro spremlja še pet jezični letak z zemljevidom lokalitet, ki s številkami povezane s fotografijami lokalitet opisanih v brošuri, ter DVD film, oziroma promocijski film s štirimi obravnavanimi temami. Brošure se distribuirajo po turističnih in kulturnih ustanovah. Za izobraževalne namene so namenjene tudi knjižnicam v mestih, občinah in šola.

Vzporedno z delom za brošure je potekalo tudi znanstveno raziskovanje in objava

o vseh štirih navedenih tematikah, ki so osnova za turistično-izobraževalne tekste v brošurah in bodo objavljeni v znanstveni publikaciji slovenskega partnerja (Annales). Slovenski raziskovalci v projektu so tudi opravljali raziskave in izkopavanja v Simonovem zalivu v Izoli Simonov zaliv.

Peti v vrsti Pot tizročila in dediščine Istrskih mest obravnava objavo srednjeveških statutov Izole in Pirana s strani slovenskega prijavitelja. Poleg navedenega je slovenski prijavitelj objavil znanstveno monografijo o Petrapilosi in Plesu smrti v Beramu in Hrastovljah (založba Annales). V okviru projekta je bila izvedena tudi raziskava o vlogi kulturne dediščine v turistični ponudbi Istre in izdana znanstvena monografije pri založbi Annales (Srce Istre: Kulturna dediščina skozi oči turistične javnosti).

V teku projekta so bile organizirane štiri delavnice: dve v Kopru in Poreču s strani slovenskega prijavitelja na temo Turistične ponudbe in njenih nosilcev v Istri - Poreč, Turistična ponudba in njeni nosilci v Istri – Koper, ter dve s strani hrvaškega partnerja: Istrska identiteta in ruralna arhitektura, za tem pa v Beramu skozi zgodovino in Pisano sled istrskih fresk. Zaključna delavnica projekta je bila organizirana v Kopru decembra 2007. Organizirani so bili tudi Dnevi Arheologije v Piranu in Strokovne ekskurzije po lokalitetah kulturne dediščine, ki jih je organiziral slovenski prijavitelj. Hrvaški partner je izvedel geodetsko in arhitektonsko snemanje gradu Kožljak. Dve raziskovalni deli sta v pripravi: o kulturni dediščini in turistični promociji kulturne dediščine.

Page updated: 13. 08. 2008.