Ciljevi

Projekt Heart of Istria ima za glavni cilj stvaranje prekograničnih turističkih itinerera i znanstvenu valorizaciju kulturnog naslijeđa, s namjerom jačanja postojećih i stvaranja novih turističkih destinacija u gradovima i ruralnim područjima Istre.

Specifični ciljevi projekta mogu se sažeti u slijedeće: jačanje postojećih i stvaranja novih turističkih destinacija u gradovima i ruralnim područjima Istre, uspostava zajedničkog turističkog područja i prekogranične suradnje u turizmu i kulturi kroz suradnju institucija na lokalnom, županijskom i nacionalnom nivou, uspostava modela dobre prakse, stvaranje prekograničnih turističkih itinerera i znanstvena valorizaciju kulturnog naslijeđa, podizanje nivoa javne svijesti o kulturnom naslijeđu prostora kroz objavu svih projektnih rezultata i razvoj novih turističkih proizvoda.

Navedeni ciljevi projekta ostvariti će se kroz četiri integrirane komponente projekta: efikasno upravljanje projektom, putove/itinerere kulturnog naslijeđa kroz urbana i ruralna područja Istre, puteve/itinerere arhitektonskog i arheološkog naslijeđe Istre, te širenje, promociju i verifikaciju projektnih rezultata. Metoda za postizanje ciljeva je znanstvena i turistička valorizacijom putem pripreme, obrade i objave znanstvenih članaka i turističkih brošura o pojedinim elementima kulturne baštine: srednjovjekovni statuti, freske, kašteli, arhitektonski parkovi i put antičkih bogova, venecijanske palače, te istraživačkih radova o ostalim elementima naslijeđa koji su do sada bili neopravdano sekundarni pri obradi kulturne tematike.

Page updated: 30. 06. 2008.